Från idé till färdig byggnad

Plan- och bygglagen (PBL) är en lag på riksnivå som reglerar byggande i Sverige. Kommunerna upprättar i sin tur en översiktsplan över hela kommunen för att påverka den långsiktiga utecklingen av den fysiska miljön.

Man delar upp kommunens områden i mindre områden och gör detaljplaner för att kunna erbjuda en bra levnadsstandard för alla människor. Exempelvis reglerar man områden där det måste byggas skolor, handel, vård, bostäder, vägar för allmäntrafik och parkering. Man reglerar även hur karaktären på byggandet ska vara genom att sätta krav på byggnaders totalhöjder, våningsantal och om man får bygga på marken eller ej (punktprickad mark).

Bygglov är ett tillstånd som sökes hos din kommun vilket ger dig rätten att bygga eller att genomföra ett projekt. Bygglov behövs för exempelvis nybyggnad och tillbyggnad av villor, ändring av en byggnads ändamål (från ex. bostad till restaurang eller från industri till kontor), byte av färg och material på fasaden som motstrider områdets karaktär (ex. ett område med liggande panel och man vill putsa fasaden). Bygglov behövs ofta om man vill bygga större altaner, bullerskärmar, högre staket än 1,1m och murar/stödmurar högre än 50cm.

Friggebodar och attefallshus kräver oftast inte bygglov – MEN det krävs en anmälan. Skillnaden på underlag man lämnar sin kommuns byggnadsnämnd är ingen alls förutom att det är billigare och snabbare handläggning för en byggnadsanmälan.
Man får exempelvis bygga en friggebod på max 15kvm, ett attefallshus på max 25 kvm om det är fristående och max 15 kvm om det är sammanhängande med befintligt hus.

För att få ett bygglov behövs det oftast ritningar som visar olika vyer på byggnaden med goda färg- och materialval som passar stads- och landskapsbilden. Man måste även utforma byggnaden för att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta kan tyckas vara onödigt för din nuvarande livssituation men tanken bakom det är att ifall man råkar illa ut i livet så ska man kunna bo kvar i ett hus där man har minnen från!

När man fått ett godkänt bygglov måste man ha börjat bygga inom två år och byggt klart inom fem år.

Dimensionering enligt EKS och BBR är ett måste i Sverige när det kommer till byggnadskonstruktion. Det finns tyvärr företag som offererar ”Dimensionering enl. EKS” som tillägg vilket man egentligen inte får….

Från idé till färdig byggnad

Plan- och bygglagen (PBL) är en lag på riksnivå som reglerar byggande i Sverige. Kommunerna upprättar i sin tur en översiktsplan över hela kommunen för att påverka den långsiktiga utecklingen av den fysiska miljön.

Man delar upp kommunens områden i mindre områden och gör detaljplaner för att kunna erbjuda en bra levnadsstandard för alla människor. Exempelvis reglerar man områden där det måste byggas skolor, handel, vård, bostäder, vägar för allmäntrafik och parkering. Man reglerar även hur karaktären på byggandet ska vara genom att sätta krav på byggnaders totalhöjder, våningsantal och om man får bygga på marken eller ej (punktprickad mark).

Bygglov är ett tillstånd som sökes hos din kommun vilket ger dig rätten att bygga eller att genomföra ett projekt. Bygglov behövs för exempelvis nybyggnad och tillbyggnad av villor, ändring av en byggnads ändamål (från ex. bostad till restaurang eller från industri till kontor), byte av färg och material på fasaden som motstrider områdets karaktär (ex. ett område med liggande panel och man vill putsa fasaden). Bygglov behövs ofta om man vill bygga större altaner, bullerskärmar, högre staket än 1,1m och murar/stödmurar högre än 50cm.

Friggebodar och attefallshus kräver oftast inte bygglov – MEN det krävs en anmälan. Skillnaden på underlag man lämnar sin kommuns byggnadsnämnd är ingen alls förutom att det är billigare och snabbare handläggning för en byggnadsanmälan.
Man får exempelvis bygga en friggebod på max 15kvm, ett attefallshus på max 25 kvm om det är fristående och max 15 kvm om det är sammanhängande med befintligt hus.

För att få ett bygglov behövs det oftast ritningar som visar olika vyer på byggnaden med goda färg- och materialval som passar stads- och landskapsbilden. Man måste även utforma byggnaden för att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta kan tyckas vara onödigt för din nuvarande livssituation men tanken bakom det är att ifall man råkar illa ut i livet så ska man kunna bo kvar i ett hus där man har minnen från!

När man fått ett godkänt bygglov måste man ha börjat bygga inom två år och byggt klart inom fem år.

Dimensionering enligt EKS och BBR är ett måste i Sverige när det kommer till byggnadskonstruktion. Det finns tyvärr företag som offererar ”Dimensionering enl. EKS” som tillägg vilket man egentligen inte får….