Allmänna villkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR – KONSUMENT 

Försäljningsvillkor gällande för uppdrag som framgår av offert från Zorbra Bygg & Konstruktion (Leverantören) till konsument (Beställaren).

Villkoren gäller fr.o.m. 2019-01-01

1 Offert   

1.1 Giltighetstid för offert är 14 dagar om inget annat avtalats.

2 Avtal   

2.1 Avtal mellan parterna uppkommer efter skriftlig eller muntlig accept av offert. Därefter betalar kunden motsvarande 20% av offererat pris om priset överstiger 10000kr (tio tusen kronor). Beloppet ska vara bokfört på vårt konto  innan arbetet påbörjas. Avtal kan omfatta konsulttjänster och/eller varor.

3 Arkitekt- och konstruktionstjänster (konsulttjänster)   

3.1 Med arkitekt/konstruktions/konsulttjänster menas upprättande av ritningar enligt av Beställaren tillhandahållet underlag. Uppmätning/kontrollmätning av objekt sker ej (om Beställaren inte specifikt beställt detta), Beställaren ansvarar för underlagets korrekthet om vi inte upprättat underliggande handlingar.

3.2 Tid för att sammanställa offert debiteras ej.

3.3 Om Beställarens medverkan krävs för att tjänst ska kunna utföras svarar Leverantören ej för eventuell försening som beror på att Beställaren inte har lämnat sin medverkan.

3.4 Leverantören har konsultansvarsförsäkring

3.5 Leverantören tillämpar ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag) på alla uppdrag.

4 Leverans   

4.1 Leveranstid är beroende på beställningens omfattning och ska framgå av skriftlig bekräftelse från Leverantören.

4.2 Leverans av ritningar sker i pdf-format.

5  Debitering 

5.1 Ordinarie timdebitering vid upprättande av arkitekttjänster är 700:- exkl. moms om inget annat avtalats.

5.2 Ordinarie timdebitering vid upprättande av konstruktiontjänster är 800:- exkl. moms om inget annat avtalats.

5.2 Vid överenskommelse om fast pris gäller ej ordinarie timdebitering med undantag enl punkt 5.8

5.3 Minsta debiterbara tid är en (1) timma. Påbörjad timma avrundas till närmaste halvtimme.

5.4 Vid arbete utanför Leverantörens kontor baseras ordinarie timdebitering på den effektiva tid som tillbringats på Beställarens anläggning eller annan överenskommen mötesplats.

5.5 Restid debiteras enlgit 5.1 eller 5.2.

5.6 Milersättning faktureres ej på grund av 5.5.

5.7 Vid leverans av konstruktionsritningar ingår fri support under hela byggtiden, dock maximalt 12 månader. Fri support avser förklarande av ritningar så att en fackman kan utföra arbetet korrekt. Skulle det visa sig att Leverantören gjort fel åtgärdas detta kostnadsfritt. Vid framtagande av förklarande ritningar ellr ytterligare ritningar debiteras ordinarie timtaxa efter att en ÄTA godkänts av Beställaren.

5.8 Eventuella rabatter framgår av offerten.

6 Betalning   

6.1 Beställda ritningar/tjänster faktureras vid leverans efter avräkning för erlagda á-konto likvider.

6.2 Reskostnader samt utlägg faktureras i efterskott

6.3 Betalning skall vara oss tillhanda inom fjorton (14) kalenderdagar från fakturadatum.

6.4 Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 12%  och lagstadgad påminnelseavgift samt adminstationavgift (totalt 90:-).

6.5 Vid beställning som understiger 2500:- inkl. moms utgår en faktureringsavgift om 60:-

6.6 Leverantören äger rätt att utan Beställarens godkännande överlåta rätten att mottaga betalning till annan part (s.k. factoring). Om fakturafordringar pantförskrivs eller överlåts kan betalning med befriande verkan ske endast genom betalning till anvisat klientmedelskonto.

6.7 Om Beställaren underlåter att betala en fordran i rätt tid äger Leverantören rätt att omedelbart avbryta fortsatt uppdrag/leverans till dess den utestående fordran är betald utan att ansvara för försening eller annan skada, materiell eller ekonomisk, som kan bli följden av avbrottet.

6.8 Leverantören äger rätt att säga upp avtalet i sin helhet och med omedelbar verkan om Beställaren inte inom trettio (30) dagar efter förfallodagen har betalat.

 

7 Materialrätt/Immaterialrätt 

7.1 Beställaren äger rätt att använda resultatet av uppdraget för det ändamål som avtalats. Övrig användning eller överlåtelse förutsätter Leverantörens godkännande.

7.2 Rätten till originalhandlingar, ritningar, instruktioner eller annan skriftlig dokumentation kvarstår hos Leverantören. Sådant material får ej överlåtas och skall skyddas från otillåten kopiering och spridning.

7.3 Leverantören förbehålls rätten att använda producerat material som referensobjekt.

8 Ansvar 

8.1 Leverantören ansvarar för att levererad tjänst/vara innehåller avtalad omfattning, samt är korrekt utförd enligt gällande branschstandard.

8.2 Leverantören ansvarar ej för skador uppkomna genom åtgärder eller underlåtenhet av tredje part eller andra händelser utanför Leverantörens kontroll, t.ex. instiftande av svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller liknande omständighet (force majeure). Leverantörens ansvar är vidare begränsat vid skada som orsakats av uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet.

8.3 Leveratören har f-skattesedel